ㄧ.本府98年3月30日府教社字第0980053517號函諒達.

二.行政院文化建設委員會為培養國民從閱讀古典詩中,體驗詩詞文字與意境之美,並了解在地人文風情,特訂定是項補助作業要點,以鼓勵全國小學教師規劃古典詩相關課程。

三.請有意願之教師檢具申請書及計畫書一式10份並燒錄成光碟乙份(PDF)986月30日前以掛號寄至行政院文化建設委員會第二處(地址:台北市北平東路301)                                                                                                                                            四.本案將由評選小組選出優選50件教案,補助金額每件以新台幣15萬元整為上限,有關詳細申請方式請參閱作業要點,或與本案承辦人周菊芳小姐聯繫,聯絡電話:(02)23434114

人氣618

較新文章06-09 新港國小辦理98年度...
06-09 轉知國立嘉義大學語...較舊文章